ประกาศเรื่อง แจ้งวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี(SBPF) ครั้งที่ 1/2564และ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)

ประกาศเรื่อง แจ้งวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี(SBPF) ครั้งที่ 1/2564และ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)