แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ของกองทุนจำนวน 6 กองทุน 
มีรายละเอียดดังนี้
 

อ่านประกาศเพิ่มเติม