กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ PRINCIPAL GSA
ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง)
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
วันที่จดทะเบียนกองทุน 6 ตุลาคม 2558
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี 
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 2,000 ล้านบาท
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ M1WO Index 100%
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี
การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ 
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์ 
คุณธนา เชนะกุล 
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
นโยบายการลงทุน
กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ CPR Invest – Global Silver Age โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของกลุ่มประชากรวัยเกษียณ (ยา, อุปกรณ์การแพทย์, การให้บริการทางการเงิน ฯลฯ) โดยเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานดี (โดยเฉพาะในภูมิภาคสหรัฐฯ, แคนาดา, ยุโรป, ประเทศญี่ปุ่น, ฮ่องกง และออสเตรเลีย) ตามเกณฑ์พิจารณาปัจจัยพื้นฐานและการพิจารณาในเชิงคุณภาพ (Qualitative), สภาพคล่อง และมูลค่าราคาตลาด อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนกลุ่มประเทศเกิดใหม่ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย CPR ASSET MANAGEMENT กองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการส่งคำสั่งซื้อขาย จากประเทศลักเซมเบิร์กเป็นประเทศอื่น ๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
1. ความเสี่ยงด้านตลาด
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
3. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
5. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย /การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 5,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+6) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/LHBANK/ KK/ TBANK

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.6052%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.0321%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.3210%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 3.09% (ปัจจุบัน 0.0540%)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.0123%)

*ข้อมูล 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ :
ข้อมูล ณ วันที่ :
กองทุน ตั้งแต่ต้นปี (%) 3เดือน (%) 6เดือน (%) 1ปี (%) 3ปี (%) 5ปี (%) 10ปี (%) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (%) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA) 15.97 % 7.82 % 10.81 % 6.09 % 3.64 % 11.6006 291.62
เกณฑ์มาตราฐาน 15.92 % 6.35 % 7.86 % 6.28 % 5.81 %
เกณฑ์มาตราฐาน :
M1WO Index (THB) 100.00%