กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ PRINCIPAL GSA ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน 6 ตุลาคม 2558 นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 2,000 ล้านบาท การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี
นโยบายการลงทุน กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ CPR Invest – Global Silver Age โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของกลุ่มประชากรวัยเกษียณ (ยา, อุปกรณ์การแพทย์, การให้บริการทางการเงิน ฯลฯ) โดยเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานดี (โดยเฉพาะในภูมิภาคสหรัฐฯ, แคนาดา, ยุโรป, ประเทศญี่ปุ่น, ฮ่องกง และออสเตรเลีย) ตามเกณฑ์พิจารณาปัจจัยพื้นฐานและการพิจารณาในเชิงคุณภาพ (Qualitative), สภาพคล่อง และมูลค่าราคาตลาด อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนกลุ่มประเทศเกิดใหม่ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย CPR ASSET MANAGEMENT กองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการส่งคำสั่งซื้อขาย จากประเทศลักเซมเบิร์กเป็นประเทศอื่น ๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว
ผู้จัดการกองทุน คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ 
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
คุณธนา เชนะกุล 
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล

กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย /การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 5,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+6) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/LHBANK/ KK/ TBANK

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.6051%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.0319%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.3210%)

*ข้อมูล 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ผลการดำเนินงาน

As at date :
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3Month (%) 6Month (%) 1Year (%) 3Year (%) 5Year (%) 10Year (%) Since Inception (%) NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA) -10.79 % -9.19 % -6.10 % -4.50 % -0.96 % 1.07 % 10.5007 214.63
Benchmark : -7.10 % -10.03 % -2.38 % -4.44 % 2.06 % 4.05 %
Benchmark :
M1WO Index (THB) 50% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%