กองทุนเปิดพรินซิเพิล ชาร์คฟิน สตรัคเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1(PRINCIPAL SHARK6M1)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

กองทุนรวมมีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

 

ชื่อย่อPRINCIPAL SHARK6M1ระดับความเสี่ยง5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน10 เมษายน 2567 นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ2,000 ล้านบาทประเภทโครงการกองทุนผสม (กองทุนที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน, กองทุน Buy-and-Hold) 
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
วันเสนอขายหน่วยลงทุนเปิดเสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO (1-9 เมษายน 2567) , ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.30 น. 
(วันสุดท้ายของการเสนอขาย IPO บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิรับชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเฉพาะเงินสด หรือเงินโอน เท่านั้น)
นโยบายกองทุน

ส่วนที่ 1 : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือตราสารหนี้ภาคเอกชน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) รวมถึงหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ ประมาณร้อยละ 95.00 – 99.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 97.00 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ ทั้งนี้ หากมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน 


ส่วนที่ 2: กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับกองทุน iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT ETF) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของกองทุน TLT ETF โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 1.00 – 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์

ผู้จัดการกองทุน
 • คุณศุภกร ตุลยธัญ
 • คุณวีรยุทธ  ห์ลีละเมียร
 • คุณนิค  ศรีวีระวานิชกุล
 • คุณเต็มเดือน  พัฒจันจุน
 • คุณภัทราภรณ์  วงศ์ทวีปกิจ
 • คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์
 • คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
 • คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล
 • คุณนันทนัช  กิติเฉลิมเกียรติ
 • คุณสิรวิชญ์ กังวานเวชกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อเปิดเสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.30 น. (วันสุดท้ายของการเสนอขาย IPO บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเฉพาะเงินสด หรือเงินโอน เท่านั้น)
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ1,000 บาท
วันทำการขายคืนการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ
กองทุนนี้ไม่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยตลอดอายุโครงการ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ
ทั้งนี้ ระยะเวลา จำนวนเงิน และ/หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
 
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการหลังจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ 0.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 0.535% ต่อปี)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% ต่อปี (เก็บจริง 0.0321% ต่อปี)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% ต่อปี 
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว
- บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอัตราร้อยละ (ต่อปี) ของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยทางบัญชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนทั้งจำนวนในวันที่ถูกเรียกเก็บ และจะเรียกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน 
 

ช่องทางการซื้อกองทุน

 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
   

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ชาร์คฟิน สตรัคเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1(PRINCIPAL SHARK6M1) 1.11 % 10.1108 379.00
Benchmark:
Benchmark :
Standard Deviation Performance 6.10 %
Standard Deviation Benchmark