กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุย บุรี (SBPF)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

รายละเอียดกองทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

  • คุณสุทธิพันธ์  กรีมหา
  • คุณเกรียงศักดิ์ มูลแก้ว
ส่วนบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม
 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม
  • เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนาเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และเน้นการลงทุนระยะยาวในโครงการที่สร้างผลตอบแทนต่อเนื่อง โดยการซื้อ และ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทาการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจาหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกาหนดกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกาหนด
นโยบายการลงทุน 
  • การลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการจะนาเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไปลงทุน โดยเข้าซื้อโครงการโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท โปรดศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
  • ในกรณีที่กองทุนรวมมีกาไรตามเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง

Fee & Charges

ค่าธรรมเนียมการซื้อ  
 

0%

ค่าธรรมเนียมกองทุนรายปี 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน 0.60%)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบัน 0.02%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกิน 0.10% (ปัจจุบัน 0.10%)

ผลการดำเนินงาน