กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุย บุรี (SBPF)

รายละเอียดกองทุน

ระดับความเสี่ยง

4

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณสุทธิพันธ์  กรีมหา
ส่วนบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
คุณวสุชนม์  ทรายแก้ว
คุณปิยะศํกดิ์ ดวงบัณฑิตกุ
ประเภทกองทุน อสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
นโยบายการลงทุน  ซื้อขาดที่ดิน อาคารโรงแรม สาธารณูปโภค 
ข้อดีของกองทุน 
  • มีกรรมสิทธิ์ในอาคาร โรงแรม ที่ดิน และสาธารณูปโภค พร้อมเฟอร์นิเจอร์ และระบบในการประกอบธุรกิจโรแรม 
  • ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนสุทธิในปีที่ 1-5 ค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์แบบปีต่อปีเป็นหลักประกัน 
การกระจายการลงทุน  96.00% ทรัพย์สิน  
4.00%  เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด  
นโยบายการจ่ายเงินปันผล  จ่ายปันผลปีละ 2 ครั้ง
ลงทุนขั้นต่ำ  10,000 บาทขึ้นไป 
วันเสนอขายหน่วยลงทุน  ซื้อได้ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  ขายได้ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
วันจดทะเบียนกองทุน  25 พฤษภาคม 2553 
ขนาดกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ  828 ล้านบาท


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด(“บริษัทจัดการ”) จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด 
แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูล ดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาด ของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดสำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการดำเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได้ 
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับหนังสือชี้ชวน สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ดำเนินการขายที่ท่านใช้บริการ

Fee & Charges

ค่าธรรมเนียมการซื้อ  
 

0%

ค่าธรรมเนียมกองทุนรายปี 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน 0.60%)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบัน 0.02%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกิน 0.10% (ปัจจุบัน 0.10%)

ผลการดำเนินงาน