รายงานประจำปี 2563

รายงานประจำปี 2563

เดือนมกราคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์

เดือนกุมภาพันธ์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

เดือนมีนาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์

เดือนเมษายน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้

เดือนพฤษภาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์

เดือนมิถุนายน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้

เดือนกรกฎาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

เดือนสิงหาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น

เดือนกันยายน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

เดือนตุลาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เดือนพฤศจิกายน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

เดือนธันวาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้