รายงานประจำปี 2564

รายงานประจำปี 2564

เดือนมกราคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม (PRINCIPAL iGOLD)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม (PRINCIPAL iPROPEN)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ (PRINCIPAL VF)
 
เดือนกุมภาพันธ์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว (PRINCIPAL LTF)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ (PRINCIPAL SET50)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)
 
เดือนมีนาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว (PRINCIPAL ELTF)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ (PRINCIPAL GCF)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL TDIF)
 
เดือนเมษายน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส (PRINCIPAL DPLUS)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น (PRINCIPAL GINNO)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (PRINCIPAL iPROP)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (PRINCIPAL JEQ)
 
เดือนพฤษภาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ (PRINCIPAL GMV)
 
เดือนมิถุนายน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILYFIX)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ (PRINCIPAL GPS)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม (PRINCIPAL iDAILY)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม (PRINCIPAL SET50SSF)
 
เดือนกรกฎาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ (PRINCIPAL GEF)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ (PRINCIPAL GSCEQ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ (PRINCIPAL GOPP)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม (PRINCIPAL iDIV)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ (PRINCIPAL SIF)
 
เดือนสิงหาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ (PRINCIPAL EUEQ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)
 
เดือนกันยายน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล (PRINCIPAL 70LTFD)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ (PRINCIPAL EEF)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค (PRINCIPAL GEDTECH)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)
 
เดือนตุลาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)
 
เดือนพฤศจิกายน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ (PRINCIPAL CHEQ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ (PRINCIPAL GBRAND)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (PRINCIPAL iBALANCED)
 
เดือนธันวาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง (PRINCIPAL GCLOUD)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ (PRINCIPAL VNEQ)
Title alignment
CENTER