PRINCIPAL GOLDEN WEEK ฉลองส่งท้ายปี 2563

Principal Golden Week 30 Nov - 4 Dec

 

PRINCIPAL GOLDEN WEEK ฉลองส่งท้ายปี 2563 ฟรี! ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) ทุกกองทุนของ บลจ.พรินซิเพิล สำหรับลูกค้าที่ลงทุนกับแอป Principal TH ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1) รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าบุคคลที่ทำรายการซื้อ (Subscription) ผ่านแอปพลิเคชัน Principal TH ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”)
2) ระยะเวลาการส่งเสริมการขายระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563
3) รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in)
4) บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของการส่งเสริมการขาย ของสมนาคุณที่มูลค่าหรือเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทจัดการถือเป็นที่สุด
5) ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดแอป Principal TH ได้ที่
iOS: https://apple.co/30GjvnP
Android: https://bit.ly/3kCi95J

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 026869595
www.principal.th

หรือติดตาม บลจ. พรินซิเพิล ผ่านช่องทาง
Facebook : https://www.facebook.com/principalthailand
LINE : https://lin.ee/C6KFF6E หรือ @principalthailand
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCqELMp69UteyKgtWo4JuBqg