Principal GOLDEN WEEK ฟรี! ค่าธรรมเนียมการขายกองทุน เมื่อลงทุนผ่านแอป Principal TH

Image

ฟรี! ค่าธรรมเนียมการขาย 8 กองทุน แนะนำ
เมื่อลงทุนผ่านแอป Principal TH ตั้งแต่ 1 - 11 เมษายน 2567


<< ดาวน์โหลดแอป Principal TH คลิก >>

กองทุนคุณภาพ แนะนำจาก บลจ.พรินซิเพิล 
เน้นลงทุนในหุ้นมั่นคงและตราสารหนี้คุณภาพ พร้อมด้วยกองทุนเวียดนาม
 

PRINCIPAL VNEQ (กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้)
เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนามที่เป็นผู้ชนะระยะยาว สามารถได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีอำนาจต่อรองด้านราคา 
มีธรรมาภิบาล และมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ บริหารโดยทีมงานมืออาชีพทั้งคนไทยและคนเวียดนาม (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)

PRINCIPAL GCREDIT (กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต)
ลงทุนในตราสารหนี้ระดับ Investment grade ทั่วโลก ในช่วงดอกเบี้ยขึ้นสูงสุด (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)

PRINCIPAL GFIXED (กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม)
มีการลงทุนเชิงรุกที่ยืดหยุ่น ลงทุนในตราสารหนี้ได้หลากหลายประเภทที่มีคุณภาพ และมียีลด์ (Yield) สูง ทำให้กองทุนรับมือกับความผันผวนของตลาดได้ดี (ค่าธรรมเนียมต่ำสุด ในกลุ่มกองทุนที่ลงทุน PIMCO GIS Income Fund 0% ไม่มีค่าธรรมเนียมนายทะเบียน อ้างอิงข้อมูล ณ 3 สิงหาคม 2566) (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)

PRINCIPAL GESG (กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG)
ลงทุนหุ้นคุณภาพในบริษัทใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) เพื่อการเติบโตของบริษัทและกำไรอย่างยั่งยืน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)

PRINCIPAL GQE (กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้)
ลงทุนในบริษัทคุณภาพดีทั่วโลกที่มีผลการดำเนินงานแข็งแกร่งสม่ำเสมอ เช่น Microsoft, LVMH, และ Novo Nordisk ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีแนวโน้ม Outperform ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)

PRINCIPAL GHEALTH (กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น)
ลงทุนในหุ้นกลุ่มการแพทย์ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม Defensive ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจำกัด (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)

PRINCIPAL GOPP (กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้)
โอกาสลงทุนในธุรกิจทั่วโลกที่มีคุณภาพ แนวโน้มเติบโตในระยะยาวตามเทรนด์เศรษฐกิจโลก (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)

PRINCIPAL GREITs (กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์)
ลงทุนในสินทรัพย์ REITs ทั่วโลก เช่น สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น โดยเน้นลงทุนในกลุ่ม Data center และ Industrial ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้าน E-commerce และ Artificial Intelligence (AI) (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)
 

<< ดาวน์โหลดแอป Principal TH คลิก>>

📍 ศึกษาเงื่อนไขการเปิดบัญชีลูกค้าใหม่ผ่านแอป Principal TH <คลิก>
 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1.รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าบุคคลที่ทำรายการซื้อ (Subscription) โดยรายการส่งเสริมการขายนี้เป็น สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ลงทุนผ่านแอป Principal TH และ ลูกค้าที่มีเลขผู้ถือหน่วยลงทุนขึ้นต้นด้วย 901 ลงทุนผ่าน E@syInvest ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เท่านั้น
2.รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับกองทุนที่ร่วมรายการได้แก่ PRINCIPAL GREITs, PRINCIPAL GFIXED, PRINCIPAL GCREDIT, PRINCIPAL GESG, PRINCIPAL GQE, PRINCIPAL GHEALTH , PRINCIPAL GOPP และ PRINCIPAL VNEQ
3.ระยะเวลาการส่งเสริมการขายระหว่าง วันที่ 1 – 11 เมษายน 2567 เท่านั้น
4.รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in)
5.บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของการส่งเสริมการขาย ของสมนาคุณที่มูลค่าหรือเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการส่งเสริม การขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทจัดการถือเป็นที่สุด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL GREITs, PRINCIPAL GESG, PRINCIPAL GQE และ PRINCIPAL GHEALTH กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GREITs กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก / PRINCIPAL GOPP กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ ลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย /PRINCIPAL GHEALTH กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GESG กองทุนรวมนี้มิได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการและการจัดทำรายงานของกองทุนรวมเช่นเดียวกับ SRI Fund / PRINCIPAL VNEQ กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้ / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 026869595
www.principal.th

ติดตาม บลจ. พรินซิเพิล ผ่านช่องทางดังนี้
Facebook : https://www.facebook.com/principalthailand
LINE : https://lin.ee/C6KFF6E หรือ @principalthailand
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCqELMp69UteyKgtWo4JuBqg