รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 2564

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 2564

เดือนมกราคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น
 
เดือนกุมภาพันธ์
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
 
เดือนมีนาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
เดือนเมษายน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม
 
เดือนพฤษภาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้
 
เดือนมิถุนายน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์
 
เดือนกรกฎาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
 
เดือนสิงหาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้
Title alignment
CENTER