กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (TNPF)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

รายละเอียดกองทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  • คุณสุทธิพันธ์  กรีมหา
  • คุณเกรียงศักดิ์ มูลแก้ว
ส่วนบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร
วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม
  • เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซื้อ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือเช่าช่วงเพื่อให้ผู้ประกอบการนำอสังหาริมทรัพย์ออกหาประโยชน์ในลักษณะเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ (Serviced Apartment) โรงแรมและศูนย์การค้า ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงดำเนินการก่อสร้างและ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือดำเนินการขอหรือรับโอนใบอนุญาตอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม (ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวได้) และ/หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื2น และ/หรือการหาดอกผลอื่น โดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินโครงการตรีนิตี ซึ่งประกอบไปด้วยทรัพย์สินต่าง ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม อาคารศูนย์การค้า อาคารตรีทิพย์  2 และอาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ หรือ พื้นที่ มอลล์  โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิการเช่าและ/หรือสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันกองทุนรวมได้ลงทุนในทรัพย์สินของโครงการตรีนิตี้บางส่วนไปแล้วจากการลงทุนครั้งแรก
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
  • ในกรณีที2กองทุนรวมมีกำไรตามเกณฑ์ที2สามารถจ่ายเงินปันผลได้ กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร