ฟรี! กองทุน PRINCIPAL DPLUS-A 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีผ่านแอป Principal TH ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565

New Customer Campaign App

ฟรี! กองทุน PRINCIPAL DPLUS-A 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีผ่านแอป Principal TH ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565
แอป Principal TH อัปเดตใหม่ มาพร้อมฟีเจอร์ Principal Asset Allocation Plan จัดพอร์ตการลงทุนง่าย ด้วยแผนการลงทุนที่หลากหลาย ตามสไตล์คุณ

ดาวน์โหลดแอป Principal TH ได้ที่ 
iOS : https://apps.apple.com/th/app/principal-th/id1481176177
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.principal.principalth

โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับสิทธิ์ได้ที่ https://bit.ly/3ySMmnQ 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าบุคคลที่เปิดบัญชีตรงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิลจำกัด (“บริษัทจัดการ”)
2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทจัดการเท่านั้น
3. สำหรับลูกค้าของ บริษัทจัดการ จะต้องไม่เคยเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Principal TH ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
4. ผู้ที่สนใจ จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
5. ผู้รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่ทำการเปิดบัญชี ผ่าน แอปพลิเคชัน Principal TH แบบเสร็จสมบูรณ์ โดยที่จะต้องได้รับเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก บริษัทจัดการ และ ได้รับอีเมลยืนยันเป็น ‘ผู้รับสิทธิ์’
6. ในกรณีที่การสมัครเปิดบัญชีลงทุนไม่สมบูรณ์ ทางเจ้าหน้าที่ บริษัทจัดการ จะมีการติดต่อกลับ เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม ทางลูกค้าจะต้องจัดส่งเอกสารกลับให้ทางเจ้าหน้าที่ภายใน 14 วันทำการหลังสิ้นสุดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย โดยจะนับวันที่เปิดบัญชีเสร็จสมบูรณ์และได้รับเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก บริษัทจัดการ และ ได้รับอีเมลยืนยันเป็น ‘ผู้รับสิทธิ์’ โดยเงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด
7. ‘ผู้รับสิทธิ์’จะได้รับหน่วยลงทุน PRINCIPAL DPLUS-A มูลค่า 100 บาท ภายใน 14 วันทำการ (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากได้รับอีเมลยืนยันเป็น ‘ผู้รับสิทธิ์’
8. จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
9. ระยะเวลาการส่งเสริมการขายระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 30 เมษายน 2565 หรือ จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 1,000 คนแรกที่สมัครเท่านั้น
10. บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของการส่งเสริมการขาย ของสมนาคุณที่มูลค่าหรือเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการส่งเสริม การขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทจัดการถือเป็นที่สุด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน