พิเศษ! เพียงเปิดบัญชีกองทุนรวมและลงทุนกองทุนรวม บลจ.พรินซิเพิลครั้งแรก ผ่านแอปพลิเคชัน Principal TH

Image

ฟรี! กองทุน PRINCIPAL DPLUS CLASS E มูลค่า 100 บาท
เมื่อเปิดบัญชีกองทุนรวมและลงทุนกองทุนรวมครั้งแรก ขั้นต่ำ 50,000 บาท 
ผ่านแอป Principal TH สำเร็จ 
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2567

 << ดาวน์โหลดแอป Principal TH คลิก >>

แอปพลิเคชัน Principal TH มาพร้อมกับฟีเจอร์การลงทุนที่หลากหลาย

1. เปิดบัญชีง่ายผ่านแอป ด้วยวิธีการยืนยันตัวตน 2 วิธี 
    📍บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)
    📍ยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven

2. Fund Listing ค้นหากองทุนรวมได้ง่ายๆ ตามผลการดำเนินงาน หรือ ค้นหาตามประเภทของกองทุนรวม

3. Content Feed อัปเดตมุมมองและข่าวสารการลงทุน

4. Principal Asset Allocation Plan จัดพอร์ตการลงทุนง่าย ด้วยแผนการลงทุนที่หลากหลาย ตามสไตล์คุณ

5. ลงทุนและจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.พรินซิเพิล ได้บนมือถือง่ายๆ ในแอปเดียว

<< ดาวน์โหลดแอป Principal TH คลิก >>

กองทุนแนะนำจาก บลจ.พรินซิเพิล

Image

PRINCIPAL VNEQ (กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้)
เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนามที่เป็นผู้ชนะระยะยาว สามารถได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีอำนาจต่อรองด้านราคา 
มีธรรมาภิบาล และมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ บริหารโดยทีมงานมืออาชีพทั้งคนไทยและคนเวียดนาม (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)

Image

PRINCIPAL GCREDIT (กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต)
ลงทุนในตราสารหนี้ระดับ Investment grade ทั่วโลก ในช่วงดอกเบี้ยขึ้นสูงสุด (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)

Image

PRINCIPAL GQE (กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้)
ลงทุนในบริษัทคุณภาพดีทั่วโลกที่มีผลการดำเนินงานแข็งแกร่งสม่ำเสมอ เช่น Microsoft, LVMH, และ Novo Nordisk ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีแนวโน้ม Outperform ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)

Image

PRINCIPAL GHEALTH (กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น)
ลงทุนในหุ้นกลุ่มการแพทย์ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม Defensive ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจำกัด (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)

Image

PRINCIPAL GESG (กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG)
ลงทุนหุ้นคุณภาพในบริษัทใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) เพื่อการเติบโตของบริษัทและกำไรอย่างยั่งยืน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)

Image

PRINCIPAL GFIXED (กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม)
มีการลงทุนเชิงรุกที่ยืดหยุ่น ลงทุนในตราสารหนี้ได้หลากหลายประเภทที่มีคุณภาพ และมียีลด์ (Yield) สูง ทำให้กองทุนรับมือกับความผันผวนของตลาดได้ดี (ค่าธรรมเนียมต่ำสุด ในกลุ่มกองทุนที่ลงทุน PIMCO GIS Income Fund 0% ไม่มีค่าธรรมเนียมนายทะเบียน อ้างอิงข้อมูล ณ 3 สิงหาคม 2566) (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)
 
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าบุคคลที่เปิดบัญชีกองทุนรวมตรงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิลจำกัด (“บริษัทจัดการ”) และลงทุนกองทุนรวมครั้งแรกขั้นต่ำ 50,000 บาท
2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทจัดการเท่านั้น
3. สำหรับลูกค้าของ บริษัทจัดการ จะต้องไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านแอปพลิเคชัน Principal TH ก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2567
4. ผู้ที่สนใจ จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
5. ผู้รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่ทำการเปิดบัญชีกองทุนรวมครั้งแรกและลงทุนกองทุนรวมครั้งแรกขั้นต่ำ 50,000 บาท ผ่าน แอปพลิเคชัน Principal TH แบบเสร็จสมบูรณ์ โดยที่จะต้องได้รับเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก บริษัทจัดการ และ ได้รับอีเมลยืนยันเป็น ‘ผู้รับสิทธิ์’
6. ‘ผู้รับสิทธิ์’จะได้รับหน่วยลงทุน PRINCIPAL DPLUS Class E มูลค่า 100 บาท ภายใน 14 วันทำการ (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากได้รับอีเมลยืนยันเป็น ‘ผู้รับสิทธิ์’
7. จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
8. ระยะเวลาการส่งเสริมการขายระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2567
9. บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของการส่งเสริมการขาย ของสมนาคุณที่มูลค่าหรือเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการส่งเสริม การขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทจัดการถือเป็นที่สุด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GCREDIT มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้ / PRINCIPAL GHEALTH กองทุนเปิดนี้มีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare เพียงหมวดเดียว ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม / PRINCIPAL GHEALTH, PRINCIPAL GESG กองทุนหลักลงทุนลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GESG กองทุนรวมนี้มิได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการและการจัดทำรายงานของกองทุนรวมเช่นเดียวกับ SRI Fund / PRINCIPAL GQE ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย  / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน/กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืน ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน / Morning Star: Copyright @ 2024 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต