เปิดบัญชีผ่านแอป Principal TH รับกองทุน PRINCIPAL DPLUS-A 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบ 1,200 คนแรก

อยากลงทุน แต่ไม่รู้จะเลือกกองทุนกองทุนอะไร? มาลงทุนกับแอป Principal TH จัดพอร์ตการลงทุน ตามประเภทสินทรัพย์และความเสี่ยงด้วย Principal Asset Allocation มีให้เลือกถึง 5 แผน

 • Income - เน้นความเสี่ยงต่ำ โดยมีน้ำหนักลงทุนในตราสารหนี้เป็นส่วนใหญ่ และมีการกระจายลงทุนในหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ และสินทรัพย์ทางเลือก
 • Balance – เน้นความสมดุลจากการกระจายลงทุนหลายสินทรัพย์ ทั้งในส่วนตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ และสินทรัพย์ทางเลือก 
 • Growth - เน้นเติบโต ลงทุนในหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
 • Active Growth - เน้นเติบโต ทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ โดยจะมีสัดส่วนของหุ้นต่างประเทศที่สูงกว่า
 • Global Growth – เน้นเติบโตสูง ลงทุนในหุ้นต่างประเทศเป็นหลัก

พิเศษ! เปิดบัญชีผ่านแอป Principal TH รับกองทุน PRINCIPAL DPLUS-A 200 บาท  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบ 1,200 คนแรก

ดาวน์โหลดแอป Principal TH คลิก
 

DPLUS 1 Oct - 31 Dec 2022

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าบุคคลที่เปิดบัญชีตรงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิลจำกัด (“บริษัทจัดการ”)
 2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทจัดการเท่านั้น
 3. สำหรับลูกค้าของ บริษัทจัดการ จะต้องไม่เคยเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Principal TH ก่อน 1 ตุลาคม 2565
 4. ผู้ที่สนใจ จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 5. ผู้รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่ทำการเปิดบัญชี ผ่าน แอปพลิเคชัน Principal TH แบบเสร็จสมบูรณ์ โดยที่จะต้องได้รับเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก บริษัทจัดการ และ ได้รับอีเมลยืนยันเป็น ‘ผู้รับสิทธิ์’
 6. ในกรณีที่การสมัครเปิดบัญชีลงทุนไม่สมบูรณ์ ทางเจ้าหน้าที่ บริษัทจัดการ จะมีการติดต่อกลับ เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม ทางลูกค้าจะต้องจัดส่งเอกสารกลับให้ทางเจ้าหน้าที่ภายใน 14 วันทำการหลังสิ้นสุดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย โดยจะนับวันที่เปิดบัญชีเสร็จสมบูรณ์และได้รับเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก บริษัทจัดการ และ ได้รับอีเมลยืนยันเป็น ‘ผู้รับสิทธิ์’ โดยเงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด
 7. ‘ผู้รับสิทธิ์’จะได้รับหน่วยลงทุน PRINCIPAL DPLUS-A มูลค่า 200 บาท ภายใน 14 วันทำการ (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากได้รับอีเมลยืนยันเป็น ‘ผู้รับสิทธิ์’
 8. จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 9. ระยะเวลาการส่งเสริมการขายระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 หรือ จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 1,200 คนแรกที่สมัครเท่านั้น
 10. บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของการส่งเสริมการขาย ของสมนาคุณที่มูลค่าหรือเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการส่งเสริม การขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทจัดการถือเป็นที่สุด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน