รายงาน 6 เดือนแรก 2563

รายงาน 6 เดือนแรก 2563

เดือนมกราคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น

เดือนกุมภาพันธ์
​​​​​​กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

เดือนมีนาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เดือนเมษายน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

เดือนพฤษภาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้

เดือนมิถุนายน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์

เดือนกรกฎาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

เดือนสิงหาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้

เดือนกันยายน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้

เดือนตุลาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้

เดือนพฤศจิกายน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม

เดือนธันวาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์